Komerciala
 j
Matija Kene
matija@schiki.si
vodja komerciale
T |+386 (0)3 757 23 56Schiki kontakt Matija Kene
Nina Sešlar
nina@schiki.si
komercialistka
T |+386 (0)3 757 23 61Schiki kontakt Nina Sešlar
Boris Črešnar
boris@schiki.si
komercialist
T |+386 (0)3 757 23 52Schiki kontakt Boris Črešnar
Lidija Preložnik
lidija@schiki.si
komercialistka
T |+386 (0)3 757 23 55Schiki kontakt Lidija Preložnik
 j
 Janez Lipovšek
janez@schiki.si
Komercialist
T |+386 (0)3 757 23 54
M | +386 (0)51 667 203

Proizvodnja
 j
Miroslav Kukovič
proizvodnja@schiki.si
vodja proizvodnje
T | +386 (0)3 757 23 62Schiki kontakt Miroslav Kukovič
Branko Unuk
proizvodnja@schiki.si
vodja PE profilov
T |+386 (0)3 757 23 62Schiki Kontakt Branko Unuk
 j
Uprava
 j
Miha Širca
miha@schiki.si
direktor
T |+386 (0)3 757 23 50
Miha Sirca director of Schiki d.o.o.
Carmen Širca
carmen@schiki.si
saldakonti
T |+386 (0)3 757 23 73Schiki kontakt Carmen Širca
Biljana Bosanac
racuni@schiki.si
fakturni oddelek
T |+386 (0)3 757 23 51Schiki kontakt Biljana Bosanec
Lucija Podgrajšek
lucija@schiki.si
marketing
T |+386 (0)3 757 23 59
Lucija Podgrajšek